Performing Arts at Green Man 2017Posted Tue 1 Aug. 2017

Back of Beyond makes a triumphant return at Green Man 2017 with an incendiary assortment of dance, circus and performing arts. This year, the area is located in the alluring shadows of the Green Man, awakening the lively spirit of the Black Mountains with a rambunctious roster of legend-themed performance.

Citrus Arts take centre stage with a show that delves into one of the Beacons’ most intriguing myths: the legend of Llyn Cwm Llwch. They’ll bring the Spirit Queen’s prophetic banquets to life during ‘Gorge’ – an international cast of dancers and aerial artists will swing, fly and cavort over the intimate flames that illuminate our Back of Beyond stage.

Also on the legend-themed line-up, contribute your creative powers to Flossy and Boo’s Living Library; experience choreographed climate change in HarnischLacey Dance Company’s ‘Bounce’; fan the flames of anarchy in Ramshacklicious’ ‘Mr & Mr Burn’; and witness renowned clown George Orange's Collection of Oddities.

Gorge - Citrus Arts with Circomedia & Ballet Cymru

Citrus Arts return for Green Man 2017 to remix another local legend: Llyn Cwm Llwch. The myth tells of a Spirit Queen who hosted lavish banquets on an island in the foothills of Pen y Fan, inviting the locals to feast, revel and hear prophecies for the coming year.

‘Gorge’ is an hour-long show that shares a local legend for a modern festival – an international cast will dance, fly, and swing over the intimate flames of the Back of Beyond stage. Emerging artists feature alongside respected professionals, with students and graduates from Bristol’s Circomedia circus joining international aerial artists and multi-award winning Welsh dance company Ballet Cymru. Catch this feast of a performance at 9pm on Friday and Saturday, and at 7pm on Sunday.

Don’t forget to tune in for a special show exploring the music of ‘Gorge’ on Green Man Radio.

Back of Beyond Stage // Duration 1 hour // Friday & Saturday 21.00 Sunday 19.00 (1 hour)

__________

Mae Citrus Arts yn dychwelyd i Ŵyl y Dyn Gwyrdd 2017 i ail-greu chwedl leol arall: Llyn Cwm Llwch. Mae’r chwedl yn adrodd hanes Brenhines y Tylwyth Teg oedd yn cynnal gwleddoedd helaeth ar ynys ar odreon Pen y Fan, gan wahodd pobl yr ardal i loddesta, i greu miri a gwrando ar broffwydoliaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mae ‘Gorge’ yn sioe awr o hyd sy’n rhannu chwedl leol mewn gŵyl fodern - bydd cast rhyngwladol yn dawnsio, yn hedfan ac yn hongian dros fflamau tanbaid llwyfan Ym Mhen Draw’r Byd. Bydd artistiaid newydd yn perfformio ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol cydnabyddedig, a bydd myfyrwyr a graddedigion o syrcas Circomedia Bryste yn ymuno ag artistiaid awyrol rhyngwladol a chwmni dawns hynod lwyddiannus Ballet Cymru. Gwledd o berfformiad na ddylid ei golli ar unrhyw gyfrif - am 9pm ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn, ac am 7pm ar ddydd Sul.

Cofiwch wrando ar sioe arbennig sy’n archwilio cerddoriaeth ‘Gorge’ ar Radio’r Dyn Gwyrdd.

Ym Mhen Draw’r Byd // Hyd: 1 awr // Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 21.00 Dydd Sul 19.00 (1 awr)

__________

The Living Library - Flossy and Boo

Flossy and Boo are the Custodians of Stories. They collect myths, legends, fairy tales and fables, and gather them together in their Living Library – a safe place where they can be stored for anyone to use. But their stories have run out.

People have stopped using their imaginations and they have no more tales to gather. This is where they need YOUR help… Come to their information desk where you can sign up to help them, and you can choose to be:

- A Collector - Explore their different Book Nooks to find as many storylines as you can, and then bring them back for Flossy and Boo to feed to SID (their Story Innovator Device).

- An Imaginator - Rummage through the Book Nooks, take pictures from around the festival, gather small objects, create new characters, think of new worlds...

Access their free mini Libraries at any point throughout the festival – take a book, read it and pass it on. Let us know via Twitter where the book is, and we can all watch the book’s own adventure as it travels.

Location: Opposite Back of Beyond Stage // 12pm - 3pm

__________

Ceidwaid Straeon yw Flossy a Boo. Maen nhw’n casglu mythau, chwedlau a straeon tylwyth teg, ac yn eu crynhoi yn eu Llyfrgell Fyw – lle diogel i’w storio fel y gall unrhyw un eu defnyddio. Ond yn anffodus does ganddynt ddim mwy o straeon ar ôl.

Mae pobl wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio eu dychymyg a does ganddyn nhw ddim rhagor o straeon i’w casglu. Dyma pam y mae nhw angen eich cymorth CHI… Dewch draw i’w desg wybodaeth lle gallwch gofrestru i’w helpu, a lle gallwch ddewis bod yn un o’r canlynol:

Gallwch fynd i’w Llyfrgelloedd bach di-dâl ar unrhyw adeg yn ystod yr Ŵyl - cymerwch lyfr, ei ddarllen a’i roi i rywun arall. Gadewch inni wybod ar Twitter ble mae’r llyfr, ac wedyn bydd pawb yn gallu gweld antur bersonol y llyfr yn ystod ei daith.

Lleoliad: Cyferbyn â Llwyfan Ym Mhen Draw’r Byd // 12.00 - 15.00

BACK OF BEYOND STAGE / LLWYFAN YM MHEN DRAW’R BYD

HarnischLacey Dance Company – “BOUNCE”

Can three eccentric, bouncing scientists find a solution to global warming? Can the world bounce back from impending disaster? Prepare to be wowed by a fusion of contemporary dance, acrobatics, and breakdance with lively and engaging choreography by Cardiff-based Harnisch-Lacey Dance. Come and join us on this exciting journey!

Fri/Sat 14:45 Sun 15:00 (15 mins)

__________

Cwmni Dawns HarnischLacey – “BOUNCE”

A fydd tri gwyddonydd, ecsentrig sy’n bownsio yn gallu datrys problem cynhesu byd-eang? A fydd y byd yn gallu bownsio’n ôl ar ôl trychineb bygythiol? Byddwch yn barod i gael eich synnu gan gyfuniad o ddawnsio cyfoes, acrobateg, a breakdance gyda choreograffeg fywiog a deniadol gan Gwmni Dawns Harnisch-Lacey o Gaerdydd. Dewch i ymuno â ni ar y daith gyffrous hon!

Gwe/Sad 14.45 Sul 15.00 (15 munud)

__________

Ramshacklicious – “Mr & Mr Burn”

Meet Mr & Mr Burn, an explosive, chaotic, offbeat double act with a touch of disaster about them. Listen as they fill the air with some sweet singing.. but will they get through their concert without setting their whole world on fire? An anarchic, hilarious show creating a world of surprises where anything can and will go wrong!

Fri/Sat 13:00 & 17:40 Sun 13:00 & 16:00 (30 mins)

__________

Cyfle i gwrdd â Mr & Mr Burn, act ddwbl ffrwydrol, gwbl anniben ac anarferol ag anlwc yn eu dilyn. Gwrandewch wrth iddynt lenwi’r awyr â chanu melodaidd.. ond fyddan nhw’n llwyddo i fynd drwy eu cyngerdd heb osod y byd i gyd ar dân? Sioe anarchaidd, siriol sy’n creu byd o ddigwyddiadau lloerig ac annisgwyl lle gall a lle bydd unrhyw beth fynd o’i le!

Gwe/Sad 13.00 & 17.40 Sul 13.00 & 16.00 (30 munud)

__________

George Orange's Collection of Oddities

Circus acts, odd behavior, bad behavior and family entertainment. George Orange is your host, the renowned clown, circus and cabaret star will be your guide through a collection of daring feats and lots of laughs.

Fri & Sat 15:30 (1 hour)

__________

Sgiliau syrcas, ymddygiad rhyfedd, camfihafio ac adloniant i’r teulu. George Orange fydd yn cyflwyno - y clown, y seren syrcas a chabaret enwog a bydd yn eich arwain drwy gasgliad o gampau beiddgar a llawer iawn o ddigrifwch a chwerthin.

Gwe a Sad 15.30 (1 awr)

__________

Sparkles Hoop Troupe

Ernie Sparkles returns with the famous hula-hoop troupe, this time with their own rendition of Carmen Miranda. Sassy, slick and a little bit silly, they will have you hula hooping and dancing the conga across the fields.

Fri/Sat/Sun 13:45

__________

Mae Ernie Sparkles yn dychwelyd gyda’i gwmni enwog o hwla hwpwyr, y tro hwn gyda’u dehongliad eu hunain o Carmen Miranda. Sosi, slic a mymryn bach yn sili, byddant yn llwyddo i’ch cael i hwla hwpio a dawnsio’r conga i lan a lawr y caeau.

Gwe/Sad/Sul 13.45

__________

Kinetica - Silent Movie

Following the theme of the legend of the Llyn Cwm Llwch, a fresh take on the tale of the theft of an apple from the witches island. Kinetica is formed by two young emerging theatre artists from Gwent.

Fri/Sat 15:20 Sun 15:40

__________

Gan ddilyn thema chwedl Llyn Cwm Llwch, dyma fersiwn newydd sbon o’r stori am ddwyn afal o ynys y gwrachod. Mae Kinetica wedi ei ffurfio gan ddau artist theatr ifanc sy’n dod i’r amlwg ac sy’n hanu o Went.

Gwe/Sad/ 15.20 Sul 15.40

WALKABOUT THEATRE / THEATR GRWYDROL:

Tin Shed Theatre Co – Tom Jones Giant Puppet

It’s not unusual… or maybe it is! The legend that is Tom Jones graces our fields and the Back of Beyond stage as a giant puppet blasting out the tunes, accompanied by his very own flock of minions - Watch out for a flash mob of mini dancing Toms who will scoop you up to dance along with the Puppet Man.

Various times & locations

__________

It’s not unusual… Mae Tom Jones, yr arwr chwedlonol, yn anrhydeddu ein caeau a llwyfan Ym Mhen Draw’r Byd ar ffurf pyped anferth sy’n canu’r hen felodïau nerth ei ben, gyda’i weision bach arbennig o’i gwmpas – Chwiliwch am berfformiadau byrfyfyr gan fersiynau bach dawnsiol o Tom

a fydd yn eich rhwydo i gyd-ddawnsio â’r Pyped Ŵr.

Kitsch and Sync – Blodeuwedd

Flora- fashionistas. Inspired by the Welsh legend of 'Bloduewedd', and her curse of a 'face of flowers'...

Take "the flowers of the oak, and the flowers of the broom, and the flowers of the meadowsweet, and from those they conjured up the fairest and most beautiful maiden anyone had ever seen"

These blossoming beauties are no shy and retired wall flowers... don't be fooled by their grace and poise, these ladies are green-fingered and green with envy! Be careful or you might get caught up in their venomous vines and dragged through the undergrowth of haute couture horticulture chaos!

Keep your peepers peeled for Kitsch & Sync elsewhere at Green Man as they make a couple of guest appearances!!

Fri/Sat/Sun 13:30 15:15 17:20

__________

Ffashiwnistas fflora. Daw’r ysbrydoliaeth o hen chwedl Gymreig 'Blodeuwedd', a’i melltith sef ei 'hwyneb o flodau'...

“Ac yna fe gymerasant hwy flodau'r deri a blodau'r banadl a blodau'r erwain a swyno'r forwyn decaf a welodd dyn erioed"

Nid yw’r merched prydferth blodeuog hyn yn swil ac yn cilio o’r golwg... peidiwch â chael eich twyllo gan eu gosgeiddrwydd a’u hosgo, mae gan y boneddigesau hyn ddoniau garddio anhygoel ac maent yn wyrdd gan eiddigedd! Gofalwch rhag ichi fynd yn sownd yn eu gwinwydd gwenwynig a chael eich llusgo drwy’r annhrefn annwfn o arddwriaeth haute couture!

Cadwch lygad ar agor am ddau ymddangosiad arbennig Kitsch & Sync mewn safleoedd eraill yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd!!

Gwe/Sad/Sul 13.30/15.15/17.20

______________________________________

The Sprats – Bad Egg Theatre Company

The Sprats is a highly visual and interactive walkabout. The Sprats sit in their motorised pushchair. They’re bolshy.. they drive where they want.. their emotions run high. Will they quote Plato or burp the alphabet?

Fri/Sat/Sun 12:00 & 15:00

__________

Sioe grwydrol hynod o weledol a rhyngweithiol yw The Sprats. Mae’r Sprats yn eistedd yn eu cadair wthio beirianyddol. Maen nhw’n anodd eu trin.. ac yn gyrru i unrhyw le.. ac mae pethau’n poethi. Fyddan nhw’n dyfynnu Plato neu’n adrodd yr wyddor drwy dorri gwynt?

Gwe/Sad/Sul 12.00 & 15.00

Mary Bijou’s Photobomb – Crowd Posing

Mary Bijou has fallen from the stage and is at large in the Green Man Festival grounds with their new walkabout. Raul Famaboso photographer superstar and the Glamorous Mistress Maxine model of a supermodel will be looking for stylish locations.

Fri/Sat 11:00 & 13:00 Sun 13:00 & 15:00

__________

Mae Mary Bijou wedi syrthio oddi ar y llwyfan ac yn crwydro maes Gŵyl y Dyn Gwyrdd gyda sioe grwydrol newydd. Bydd Raul Famaboso, un o sêr mwyaf ffotograffiaeth a’r model o supermodel Glamorous Mistress Maxine yn chwilio am leoliadau ffasiynol i dynnu lluniau.

Gwe/Sad 11.00 & 13.00 Sul 13.00 & 15.00

The Legendary Stilt Company – Gargoyles

The gargoyles sit quietly on their plinths, guarding the walkways of the estate. But it turns out that they are not so quiet after all… Look out for these eye-catching characters as they pop up in new places.

Sat/Sun 14:00 16:00 18:00

__________

Mae’r gargoeliau yn eistedd yn dawel ar eu plinthiau, yn gwarchod llwybrau’r ystâd. Ond yn eithaf buan mae’n ymddangos nad ydyn nhw mor dawel wedi’r cwbl… Chwiliwch am y cymeriadau trawiadol hyn wrth iddyn nhw ymddangos yn sydyn mewn safleoedd newydd.

Sad/Sul 14.00 16.00 18.00

__________

Clik Clik Collective - The Cabinet of Strange Reflections – ‘Animal Allies’

Come and find the animals as they leave the safety of their mirrored home to embrace the wider world of Green Man and its inhabitants in a ramshackle wooden cart. Fox, hare, badger, owl and other indescribable creatures are waiting for you…..

Fri/Sat/Sun 15:00 - 18:00

__________

Dewch i ganfod yr anifeiliaid wrth iddynt adael diogelwch eu cartref gwydr a chroesawu byd ehangach y Dyn Gwyrdd a’i breswylwyr mewn cert bren sigledig. Llwynog, ysgyfarnog, mochyn daear, tylluan a chreaduriaid eraill anodd eu disgrifio ... pob un yn disgwyl amdanoch chi…..

Gwe/Sad/Sul 15.00 - 18.00

The Golden Child Puppet Cart

There are many stories and myths to be told by the Guardians of the Legend of the Golden Child, a miracle child who changes the lives of those who gaze upon him. Be enchanted by this travelling family and their gypsy wagon hand cart as they roam the festival with their tales of wandering and magic from across the furthest mountains of the globe.

Various times & locations

__________

Mae llawer o hanesion a mythau i’w clywed gan Warcheidwaid Chwedl y Plentyn Aur, plentyn gwyrthiol sy’n trawsnewid bywydau pawb sy’n syllu arno. Byddwch yn sicr o gael eich swyno gan y teulu teithiol hwn a’u cert sipsi, wrth iddynt grwydro’r ŵyl yn adrodd eu straeon am grwydro ac am hud rhai o hen fynyddoedd pella’r byd.

Holloway Jugband

Legendary guerrilla troubadours with kazoos attitude and washboard stomachs

Various times & locations

__________

Y trwbadwriaid anhraddodiadol chwedlonol gyda’u seiniau kazoo a’u byrddau sgwrio egnïol

Salon Mirela Glitter Parlour

Join this travelling band of glamorous gypsies in their mystical rolling salon for glam glitter makeovers, crazy Ceilidh dancing and lots of Irish love!

Fri/Sat/Sun open 10:30 to 20:30

__________

Ymunwch â’r criw teithiol hwn o sipsiwn ffasiynol yn eu salon gyfriniol ar olwynion, i gael mêcofyr disglair o glitter, i fwynhau dawnsio Ceilidh gwyllt a chlywed llawer am gariad Gwyddelig!

Gwe/Sad/Sul ar agor 10.30 - 20.30

Hey You Haiku

WORKSHOPS / GWEITHDAI:

Warm your body up with Citrus Arts

Stretch and gentle workout to dust off the cobwebs and get moving

Back of Beyond Stage Fri/Sat/Sun 12:00 - 13:00

__________

Cynheswch eich cyhyrau yng nghwmni Citrus Arts - Ymarferion ymestyn cymedrol, er mwyn dechrau symud unwaith eto

Llwyfan Ym Mhen Draw’r Byd Gwe/Sad/Sul 12.00 - 13.00

Eccentric Dance

Learn the classic Laurel and Hardy “Way Out West” routine

Back of Beyond Stage Fri/Sat 16:30 - 17:30

__________

Dysgwch rwtîn enwog “Way Out West” gan Laurel and Hardy

Llwyfan Ym Mhen Draw’r Byd

Gwe/Sad 16.30 - 17.30

Harnisch-Lacey Dance Company – Acrobatic Dance

Back of Beyond Stage Fri/Sat 15:00 Sun 15:15

__________

Harnisch-Lacey Dance Company – Dawnsio Acrobataidd

Llwyfan Ym Mhen Draw’r Byd Gwe/Sad 15.00 Sul 15.15

Hula Hoop with Sparkles Hoop Troupe

Hula like a pro, beginners welcome

Back of Beyond Stage Fri/Sat/Sun 13:55

__________

Hwla Hwpio gyda Sparkles Hoop Troupe – Hwla hwpiwch fel un o’r goreuon! Mae croeso i ddechreuwyr

Llwyfan Ym Mhen Draw’r Byd

Gwe/Sad/Sul 15.15

Keep reading

Green Man Festival 2019!

Green Man - Early Bird Festival Tickets Sell Out in Record Time!

Cinedrome screenings are here!

Roll up you cinephiles! We’ve teamed up once again with the wonderful Little White Lies & MUBI to bring you everything from cult classics & family-friendly features to live scores and music documentaries.

Discover what's landing in Einstein's Garden

Things are getting curiouser and curiouser in Einstein's Garden. So get ready to have that grey matter working - here are the science stalls that'll have you gawping this Summer...

T-Shirt Illustration Competition!

Our T-Shirt Illustration Competition is back!

49 New Acts Land - Including Chai Wallahs!

The next wave of 49 acts have landed!

Welcoming The Last Laugh Lineup!

Prepare to belly-laugh your way to a new set of stomach muscles as our LAST LAUGH line-up for Green Man 2018 is here.